Články
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Partnerstvo a firemné hodnoty

Partnerstvo a firemné hodnoty v obchodných vzťahoch

Článok v časopise Správa budov č.05/2009

Správny výber partnera je kľúčom k úspechu tak v súkromnom, ako aj pracovnom živote každého z nás. O partnerstve v obchodných vzťahoch, ale aj o tom, ako sa stať dobrým obchodným partnerom, sme sa rozprávali s Ing. Branislavom Tresom, výkonným riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti SOMAT Group, a. s.

SOMAT Group, a. s., je spoločnosť zaoberajúca sa outsourcingom a poskytovaním služieb v oblasti facility managementu, ktorá  dlhodobo pôsobí na slovenskom trhu. Spoločnosť pôsobí nielen v oblasti správy obytných domov, obchodných a polyfunkčných objektov, ale aj v oblasti komplexného zabezpečovania vnútornej prevádzky a správy firiem, ktoré sídlia v prenajatých priestoroch.

„Vo všeobecnosti klienti pri výbere svojho obchodného partnera v prvom rade očakávajú a zohľadňujú jeho profesionalitu,“ hovorí Ing. Branislav Tresa. Profesionalitu v zmysle odborných znalostí, kvality, ceny a hodnoty, prípadne v zmysle komplexnosti ponúkaných služieb.

„Vzhľadom na to, že podnikáme práve v oblasti služieb,“  pokračuje Ing. Branislav Tresa, „vieme, že len toto kritérium nestačí. Veď napríklad, keď hovoríme o outsouringu a facility managemente, tak jeho zavádzanie až do štádia požadovanej komplexnosti je postupný  a dlhšie trvajúci proces, ktorého najväčší prínos sa určite neprejaví okamžite.“

Práve v oblasti facility managementu je zvlášť dôležité, aby sa vzájomný obchodný vzťah s klientom posunul na vyššiu úroveň partnerstva. Len partnerský vzťah založený na vzájomnej dôvere, otvorenej čestnej hre, priamej komunikácii a tímovej práci umožní dosiahnuť najväčšie úspory pri zavedení outsourcingu služieb facility managementu.
Dôvod je jasný. Možno zaviesť širšie portfólio služieb, lepšie využiť ich synergiu a kvalitnejšie optimalizovať všetky procesy. Obrazne povedané, lepšie ušiť produkt klientovi na mieru.

„Uvedomujeme si, že sú to práve naši zamestnanci, ktorí sú kľúčovými hráčmi na ihrisku vzájomných vzťahov s obchodným partnerom,“ pokračuje Ing. Branislav Tresa. Pri výbere zamestnancov sa v spoločnosti SOMAT Group, a. s., kladie dôraz na odborné vzdelanie, prax a v neposlednom rade na človeka, jeho individualitu a vlastnosti. Aj následné vzdelávanie zamestnancov je smerované  nielen  na  zvyšovanie odborných znalostí, ale aj na komunikačné zručnosti a implementáciu firemných hodnôt.

Profesionalitu v spoločnosti chápu v širšom zmysle a jej prirodzenou súčasťou musia byť aj spoľahlivosť, zodpovednosť, spôsob právania,  nekonfliktnosť, komunikácia... Napríklad efektívnou komunikáciou možno predísť mnohým nezhodám, čo má následne priamy vplyv nielen na kvalitu, ale aj na rýchlosť a cenu poskytovaných služieb.
Ak hovoríme o firemných hodnotách spoločnosti SOMAT Group, a. s., treba okrem profesionality a partnerstva spomenúť aj rešpekt. „Rešpekt chápeme ako prejav vzájomnej tolerancie a úcty k sebe, druhým či životnému prostrediu,“ upresňuje Ing. Branislav Tresa. „Je dôležité, aby naši zamestnanci rešpektovali názory obchodných partnerov a zároveň aby spoločnosť rešpektovala ich individualitu a podporovala kreativitu pri hľadaní nových ciest, postupov a riešení požiadaviek našich klientov.“  

Skúsenosti z výberových konaní na zabezpečenie správy nehnuteľností alebo služieb facility managementu ukazujú, že obstarávatelia venujú čoraz väčšiu pozornosť referenciám budúceho poskytovateľa služieb. Overovaním týchto referencií sa nepriamo venuje pozornosť aj iným hodnotám, ako sú strohé čísla cien ponúkaných služieb.
Je teda zrejmé, že na výber obchodného partnera bude mať čoraz väčší vplyv vnútorné prostredie partnerskej spoločnosti, ktoré formuje jej zamestnancov.

A čo robiť, aby sme predišli prípadnému sklamaniu z výberu? Je dobré nespoliehať sa pri rozhodovaní o zmene či výbere budúceho partnera iba na zvučné meno správcovskej spoločnosti. Pokúsiť sa nazrieť do vnútra spoločnosti, na jej vnútorné prostredie a hodnotový systém, na jej zamestnancov, ich myslenie, prejavy, správanie.
Za kvalitou zabezpečovania služieb správy a facility managementu je stále konkrétny človek a tím. Či už komunikujeme osobne, telefonicky, alebo elektronicky, vždy je na druhej strane komunikačnej linky zamestnanec obchodného partnera.
Spokojnosť klienta nikdy nebude garantovať iba zvučné meno správcovskej spoločnosti, ale najmä jej zamestnanci, s ktorými
budeme v každodennom styku.
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra