Služby
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Property a facility management

V rámci property a facility managementu naša firma zabezpečuje a ponúka pre svojich klientov služby z oblastí:


  1. Technologická správa budov (tzv. hard servis)
  2. Služby bežnej prevádzky (tzv. soft servis)
  3. Administratívny servis
  4. Iné špeciálne a špecifické služby

1. Technologická správa budov (tzv. hard servis)

 
a)  komplexnú správu technológií objektov  vrátane, servisov, odborných prehliadok a skúšok, údržby, havarijnej služby a vedenia agendy pre oblasti:
    o   plyn, plynové rozvody
    o   elektro, kabeláž a elektro rozvody, osvetlenie,
    o   VZT a klimatizácia, voda a úprava vody, kanalizácia,
    o   kúrenie a tepelné zdroje - kotolne, komíny a ventilácie,
    o   záložný generátor a UPS,
    o   výťahy a dopravníky,
    o   bezpečnostné systémy (EZS), požiarne zabezpečenie (EPS),
    o   automatické bránové systémy, systémy kontroly vstupu,
    o   odpadové hospodárstvo,
    o   atď.

b)  riadenie a prevádzka technológií budov, napr.
    o   nepretržitý dispečing,
    o   centrálny kontrolný a riadiaci systém,
    o   energetický manažment,
    o   zabezpečenie profesií ako kuriči, technici, objektový technik, správca,
    o   atď.


2. Služby bežnej prevádzky (tzv. soft servis)


a)  centrálne služby dennej prevádzky
    o   upratovanie a čistenie interiérov aj exteriérov,
    o   zimná údržba, záhradný servis a údržba zelene,
    o   ochrana objektov, služby recepcie, vrátnice alebo centrálny sekretariát,
    o   DTP, grafický dizajn a tlačové služby
    o   poštové služby, spojová a spisová služba, špedičné a kuriérne služby,
    o   kancelárske služby, kancelárske potreby a ich distribúcia,
    o   archivačné služby,
    o   školenia a výkon BOZP a PO, bezpečnostný špecialista,
    o   správa IT, dopravné služby, správa autoparku, prestavby, sťahovanie, atď.

b)  plánovanie priestorov a správa inventáru
    o   analýza a organizácia priestorov,
    o   štandardizácia pracovísk,
    o   evidencia a prideľovanie pracovných miest,
    o   služby logistiky sťahovania a dislokácií,
    o   komplexná správa vybavenia objektov a iného hnuteľného majetku


3. Administratívny servis


    o    spracovanie pasportizácie spravovaných nehnuteľností,
    o    vedenie agendy správy, prevádzky a údržby stavebných častí objektov,
    o    elektronická správa dokumentácie,
    o    správa nájmov, sledovanie nákladov, rozúčtovanie, upomienky,
    o    správa, kontrola a optimalizácia prevádzkových nákladov,
    o    správa zmlúv, vyjednávanie a sledovanie zmluvných záväzkov,
    o    riadenie agendy ľudských zdrojov vrátane školení a vzdelávacích činností,
    o    manažment zdravotnej starostlivosti o zamestnancov,


4. Iné špeciálne a špecifické služby


    o    komplexná správa nehnuteľností vrátane ich výberu, nájmu a vybavovania,
    o    tvorba a realizácia projektov outsourcingu,
    o    spracovanie architektonických návrhov stavieb a ich interiérov,
    o    poradenstvo v oblasti stavebného poriadku a územného plánu,
    o    poradenstvo a konzultačné činnosti v investičnej výstavbe,
    o    poradenské a manažérske služby pri príprave stavieb, riadenie a zabezpečenie ich rekonštrukcií a výstavby,
    o    služby logistiky pri strategickom a taktickom plánovaní vybavenia, sťahovania a dislokácií,
    o    energetické poradenstvo, služby energetika, audity tepelných zdrojov,
    o    výroba a predaj tepla alebo prenájom energetických zdrojov,
    o    štúdie využiteľnosti objektov,

Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra